Model contract individual de munca cu timp partial


1.     CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCĂ

 1. încheiat şi înregistrat sub nr. ______/_____________  in registrul  general de evidenta a salariatilor

A.   Partile contractului:

 1. Angajator – Persoana juridica/fizica _________________________cu sediul/domiciliul _________________ inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din __________________  sub numarul ________, cod fiscal _________________ telefon ________________, reprezentata legal prin ____________________________ ,in calitate de ______________________________,  si
 2. Salariatul/Salariata – d-l / d-na ______________________ , domiciliat/domiciliata în localitatea ______________________, str. _____________________, nr. _____ , bl. _____, ap. ____, judeţul _________________, posesor/posesoare al buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria _________, nr. _____________ eliberat/eliberata de ______________ la data de __________,CNP  ____________________________, permis de munca seria ______nr. ______________  din data ________________, am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra cărora am convenit :

5.     B. Obiectul contractului:

6.     ___________________________________________________________________________________________

 1. ____________________________________________________________________________________________________ .

8.     C. Durata contractului:

a)      nedeterminată, salariatul/salariata ___________________________ urmând să înceapă activitatea la data de

 1. ___________________;
  1. 1. Activitatea se desfăsoară in conformitate cu prevederile  Legii nr.31/1991.
  2. 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,  cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. 1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de __________  ore/zi, _____________ ore/saptamana.
 1. b) determinată, de__________ luni, pe perioada cuprinsă între data de __________________ şi data de / pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post;

10.                        D. Locul de munca :

 1. 1.Activitatea se desfasoara la _____________________________________ .
 2. 2.In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: _______________________________________
 3. _______________________________________________________________________________________________ .

E.     Felul muncii:

 1. Funcţia/meseria _______________________________________________conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;

F.      Atributiile postului :

 1. Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *).

G.    Conditii de munca :

H.     Durata muncii :

a)      Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza ________________________(ore zi/  ore noapte/inegal).

b)      Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

 1. 2. O fractiune de norma de __________ ore/zi ( cel putin 2ore/zi),                 ___________ore/saptamana.

a)           Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza __________________ore zi/ore noapte);

b)          Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

 1. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate      prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I.        Concediul :

 1. Durata concediului anual de odihna este de zile lucratoare, in raport cu durata muncii
 2. (norma intreaga, fractiune de norma).
 3. De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .

J.       Salariul:

 1. 1. Salariul de baza lunar brut ___________________ lei ,
 2. 2. Alte elemente constitutive:
 3. 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii .
 4. 4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ____________;
 5. 1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
 1. a)                   sporuri ;
 2. b)                  indemnizatii :
 3. c)                   alte adaosuri ;

K.     Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea  in munca:

  1. a) echipament individual de protectie ;
  2. b) echipament individual de lucru ;
  3. c) materiale igienico-sanitare ;
  4. d) alimentatie de protectie ;
  5. e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ;

L.      Alte clauze:

  1. a) perioada de proba este de ;
  2. b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de zile lucratoare, conform Legii  nr.53/2003 – Codului Muncii sau contractului colectiv de munca;
  3. c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munca;
  4. d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute de art. 18 alin. (1) din Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
  5. e) alte clauze __________________

M.          Drepturi si obligatii generale ale partilor:

a)           dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b)          dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c)           dreptul la concediu de odihna anual;

d)          dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e)           dreptul la securitate si sanatate in munca;

f)            dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;

 1. 2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)           obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b)          obligatia de a respecta disciplina muncii;

c)           obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d)          obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e)           obligatia de a respecta secretul de serviciu.

 1. 3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)           sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b)          sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c)           sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului

d)          colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

 1. 4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)           sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b)          sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c)           sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d)          sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e)           sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

 1. 5. Dispozitii finale :
 1. Prevederile pezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. / la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului   /Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
 2. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

a)      Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 1. 6. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
  1. ANGAJATOR,                                                  SALARIAT(Ă),

………………………………                                             ………………………………

REPREZENTANT LEGAL,

––––––––––––

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s