Model de contract de administrarea pentru asociatiile de proprietari


CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.____________din____________

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

            Asociaţia de proprietari_________________________, cu sediul în loc. ________________, str._______________________, înfiinţată prin sentinţa civilă nr.______________ din_____________, pronunţată de Judecătoria Iaşi, în dosarul nr.____________, avand CUI_____________________, reprezentată prin _________________________________________________, în calitate de preşedinte, __________________________________________denumită în continuare ASOCIAŢIE

                            şi

SC/AF/PFA _____________________cu sediul/domiciliul în loc____________, str. ____________ nr.____, înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului al judeţului _________, sub nr. __________________, avand CUI _________________, capital social subscris si varsat ______ lei, reprezentată prin domnul ec. ___________________________- director general şi doamna ___________________________ director economic, denumită în continuare ADMINISTRATOR

(inlocuiti datele firmei cu datele AF, PFA , dupa caz)

au convenit încheierea prezentului contract de administrare.

 

II. NORMELE LEGALE APLICABILE

            Acestui contract îi sunt aplicabile dispoziţiile din Legea 230/2007 – privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si H.G. 1588/2007 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

            Art.1. Obiectul contractului constă în asigurarea managementului de proprietate şi managementului financiar al ASOCIAŢIEI de către ADMINISTRATOR.

                       

                        IV. DURATA CONTRACTULUI

            Art.2. Contractul de administrare se încheie pe perioadă __________, începând cu data de_____________________.

V. TARIFE SI MODALITATI DE PLATA

            Art.3. Pentru realizarea obiectului contractului, ADMINISTRATORUL, va fi platit cu suma de _________________ lei/luna.

Art.4. Serviciile de administrare, vor fi facturate lunar de catre ADMINISTRATOR.

Art.5. Plata serviciilor prestate de ADMINISTRATOR se va putea face de catre ASOCIATIE in numerar, cu fila CEC, cu ordin de plata…, lunar la data de___________________

 

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

            Art.7. ASOCIAŢIA, are următoarele drepturi şi obligaţii:

a. încheie contracte cu furnizorii de produse şi servicii şi îşi asumă obligaţii în nume propriu şi în numele proprietarilor;

b. reglementează folosirea, întreţinerea, repararea şi modificarea proprietăţii comune;

c. adoptă şi amendează bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi fondul de rulment;

d. adoptă hotărâri asupra duratei celor care locuiesc temporar sau  veniţi în vizită

e. adoptă hotărâri privind  concesiunea sau închirierea spatiilor comune ale condominiului;

f. adoptă hotărâri privind intretinerea, repararea ori schimbarea instalaţiilor comune precum : încălzire centrală, lifturi şi alte dotări ;

g. instituie, potrivit legii, privilegiu imobiliar asupra apartamentelor şi altor spaţii, proprietate a membrilor săi, pentru sumele restante mai vechi de 90 de zile.

h. ASOCIATIA are toate drepturile si obligatiile stabilite prin lege.

            Art.8. ADMINISTRATORUL, are, în principal, următoarele atribuţii:

A. Atributii generale:

a)      prestarea serviciilor în mod profesional;

b)      gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;

c)      efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii;

d)     asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;

e)      gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice.

f)       îndeplinirea oricăror alte obligaţii stabilite in fisa postului anexa a acestui contract.

B. Asigura managementul financiar al ASOCIATIEI prin:

a) gestionarea bunurilor şi fondurilor băneşti, conform OMFP 1969/2007;

b) întocmirea listelor lunare de plată, privind cheltuielile de intretinere ale ASOCIATIEI;

c) încasarea, în casieria asociatiei, a sumelor datorate de proprietari;

d) calcularea penalizărilor conform sistemului propriu de penalizari adopatat de Comitetul executiv;

e) efectuarea plăţilor catre furnizorii si prestatorii asociatiei

f) sesizarea comitetului executiv în vederea notificarii restanţierilor;

g) actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;

h) întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile;

i) controlul consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc al contoarelor individuale.

  1. C.    Asigura managementul de proprietate  al ASOCIAŢIEI prin:

a) urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata contractului;

b) înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

c) verificarea existenţei contractelor de închiriere între ASOCIAŢIE şi persoane fizice sau juridice care folosesc spaţii ori elemente din proprietatea comună.

d) supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia lor;

e) efectuarea de verificări în vederea înlăturării defecţiunilor apărute la instalaţiile aflate in folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificativă a cheltuielilor;

f) verificarea indexului contoarelor de reţea si a celor individuale;

g) asigurarea efectuării curăţeniei precum şi menţinerea acesteia la suprafetele comune;

h) asigurarea curăţeniei în spaţiile exterioare ale blocurilor imediat limitrofe acestora;

VIII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părţilor, prin act adiţional.

Art.10.Contractul de administrare îşi încetează efectele în următoarele situaţii:

-acordul de voinţă al ambelor părţi semnatare;

-prin rezilierea solicitata de către una din părţi, cu un preaviz de 45 zile.

           

IX. LITIGII

            Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de instanţa judecătorească competentă.

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, dacă este notificată în termen de 5 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră

 

X. ALTE CLAUZE

Art.12. In vederea reprezentării în faţa autorităţilor publice si/sau în relaţiile cu terţii, a intereselor ASOCIATIEI, ADMINISTRATORUL va fi imputernicit, in conditiile legii.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.

 

ASOCIAŢIA,                                                            ADMINISTRATOR,

Asociaţia de proprietari/locatari                                     SC / AF/PF

Presedinte,

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s